ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden duikwel.nl

Art 1 Bestelling
Slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Duikwel.nl. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Duikwel.nl dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De dagen dat Duikwel.nl gesloten is wegens vakantie moet men hieraan toevoegen. Duikwel.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 2 Toepasselijkheid.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Duikwel.nl gevestigd te Apeldoorn (NL), zijn deze Algemene voorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen aan u op verzoek worden toegezonden of gemaild. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raad plegen, zie www.duikwel.nl Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling via de e-mail houdt in dat u toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele overeenkomsten ten behoeve van Duikwel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Duikwel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoop overeenkomst).

Art. 3 Levering.
De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na ontvangst van de bestelling. (indien voorraadig) Met leveringstermijn wordt bedoeld dat het product in 14 dagen als verzonden in de orderstatus vermeld staat. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Duikwel.nl mag zich om wat voor reden dan ook ontbinden van de verplichting tot levering. U zult hiervan middels een e-mail en of telefoon op de hoogte worden gesteld. Duikwel.nl verplicht zich daarmee om een reden aan te geven waarom er geen levering plaats kan vinden. Bij de aflevering van uw product door de post service/koerier dient de klant het pakket aan te nemen dan wel te doen accepteren. Als de bezorger op het opgegeven adres niemand aanwezig treft laat deze een afsprakenkaart na en zal het pakket op het Postkantoor moeten worden opgehaald. Bij het niet ingaan op hun verzoek wordt het pakket aan ons retour gezonden eventuele kosten zijn geheel voor rekening van de klant. Deze kosten zullen achteraf op de klant worden verhaald.

Art. 4 Betaling
De kosten komen voor rekening van de betaler en zijn op geen enkele wijze te verhalen op Duikwel.nl. Alle betalingen van klanten zijn contant bij levering of bij vooruit betaling. Als de prijzen van de producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Art. 5 Garantie

Duikwel.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken. De hierboven bedoelde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen met de consument of anders vermeld bij de productomschrijving of op de verpakkingsdoos. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Duikwel.nl , de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien het te leveren product door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Duikwel.nl neemt geen garanties over van producenten. Op reparaties, herstelwerkzaamheden en batterijwissels van duikcomputers geldt een garantietermijn van 3 maanden.

Art. 6 Eigendomvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Duikwel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan . Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Art. 7 Intellectuele en industriële eigendomrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Duikwel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Duikwel.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Art. 8 Ontbinding, retournering, vervanging
U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Duikwel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien u het product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Duikwel.nl te retourneren. Dit is alleen mogelijk als u aan ons schriftelijk vooraf kennis geeft van de reden van retournering. De reden wordt door ons beoordeeld op redelijkheid en billijkheid. U wordt daarvan door ons zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, in de originele verpakking zit en de verpakking ongeopend is. Hierbij geldt tevens dat zowel de kosten voor retourzendingen, als eventuele eerder gemaakt verzendkosten en administratie kosten voor uw rekening komen. De gehele verantwoording voor de retournering ligt bij de klant van Duikwel.nl zelf. Duikwel.nl accepteert op geen enkele wijze een retourpakket onder porto.
Het verschuldigde bedrag wordt naar u terug overgemaakt zodra het pakket door ons is ontvangen of anders overeengekomen. Bij een bestelling waarbij uw product speciaal voor U is gemaakt of samengesteld is een retournering niet mogelijk. Duikwel.nl zal binnen 14 dagen na ontvangstdatum van de retourzending het reeds betaalde bedrag terugstorten min de door ons gemaakte kosten. Indien een bestelling wordt geannuleerd door de klant voordat het product geleverd of ontvangen is door de klant worden er 15 euro administratie kosten in rekening gebracht.

Art. 9 Bestellingen en communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Duikwel.nl, dan wel tussen Duikwel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Duikwel.nl, is Duikwel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Duikwel.nl.

Art. 10 Persoonsgegevens
Duikwel.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven daarop prijs te stellen, zullen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. U kunt zich aanmelden voor de maillist d.m.v. het sturen van een email met als onderwerp Maillist. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Art. 11 Aansprakelijkheid
Indien de door Duikwel.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Duikwel.nl jegens consument beperkt tot hetgeen in de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden is bepaald. Duikwel.nl is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

Art. 12 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Duikwel.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Duikwel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Duikwel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 13 Overige bepalingen Indien u aan Duikwel.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Duikwel.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Duikwel.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Duikwel.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Duikwel.nl deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Duikwel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Duikwel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Duikwel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Art. 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Duikwel.nl onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Duikwel.nl.

Duikwel

Ovenbouwershoek 37
7328 JH Apeldoorn
Tel 06-10098584

Website: www.duikwel.nl
E-mail: duikwel@duikwel.nl

Duikwel is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Oost Nederland

Kvk nummer: 54350573

BTW nummer: NL001376832B44

logo